Klimaatstresstesten gemeente Neder-Betuwe

In opdracht van gemeente Neder-Betuwe voert BOOT klimaatstresstesten uit voor de diverse woonkernen in de gemeente. Deze klimaatstresstesten zijn uitgevoerd in 3 fasen: ‘Weten, Willen en Werken’.

Weten

Allereerst zijn de kwetsbare locaties voor wateroverlast en hittestress tijdens extreme weersituaties in beeld gebracht.

Met behulp van een integraal riool- en maaiveldmodel is het functioneren van het stedelijk watersysteem tijdens extremen inzichtelijk gemaakt. De kwetsbare gebieden voor hittestress zijn in beeld gebracht door middel van het opstellen van hittestresskaarten. In deze kaarten zijn kwetsbare locaties zoals zorginstellingen en basisscholen opgenomen.

Willen

De verkregen inzichten zijn in een interactieve sessie met diverse beheerders van de gemeente (o.a. water, groen, wegen, verkeer en openbare ruimte) gepresenteerd. Gedurende deze sessie is een gezamenlijke ambitie geformuleerd voor het klimaatrobuust inrichten van de openbare ruimte.

Werken

Aan de hand van de input uit deze sessie, is een maatregelplan opgesteld voor het klimaatrobuust inrichten van de openbare ruimte. In dit maatregelplan is onderscheid gemaakt tussen korte termijn, middellange termijn en lange termijn maatregelen.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 

Mede door de betrokken en pragmatische aanpak van BOOT wordt bewustheid gecreëerd voor de uitdaging die voorligt en ontstaat een gezamenlijk draagvlak voor het klimaatrobuust inrichting van de openbare ruimte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Neder-Betuwe

Uitvoering: september 2017 - februari 2018

Vakgebied: Stedelijk water en Riolering Klimaatstresstest

Contactpersoon

Bertrick van den Dikkenberg
sr. Adviseur Stedelijk Water en Riolering

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-57719549

Bertrick van den Dikkenberg

Neem contact op met Bertrick van den Dikkenberg